GEOMETRICKÝCH PLÁNOV (ROČNE)
VYTÝČENÝCH POZEMKOV(ROČNE)
POREALIZAČNÝCH ZAMERANÍ -DSVS (ROČNE)

Ponuka služieb - GEODÉZIA

Ponúkame kompletné služby v GEODÉZII A KARTOGRAFII od geometrických plánov až po špeciálne úlohy v inžinierskej geodézii.

KATASTER NEHNUTEĽNOSTÍ

GEOMETRICKÉ PLÁNY (GP) :

 • GP na určenie vlastníckeho práva
 • GP na oddelenie nehnuteľnosti
 • GP na odňatie z poľnohospodárskej pôdy
 • GP na zameranie rozostavanej stavby (alebo novostavby)
 • GP na priznanie práva z vecného bremena
 • všetky ostatné druhy GP ...

VYTYČOVANIE HRANÍC POZEMKOV

 • vytyčovanie hraníc pozemkov
 • vytyčovanie hraníc lesov ...

GEODÉZIA V STAVEBNÍCTVE

PREDREALIZAČNÉ ZAMERANIA:

 • polohopisné a výškopisné zameranie (podklad pre projekčné práce)

POREALIZAČNÉ ZAMERANIA:

 • zameranie pozemných stavieb
 • zameranie línových stavieb
 • zameranie inžinierskych stavieb
 • zameranie inžinierskych sietí (elektrických rozvodov, vodovodov, kanalizácie ...)

VYTYČOVANIE STAVIEB

 • osadenie rodinného domu
 • vytýčenie inžinierskych sietí
 • vytýčenie rôznych stavebných objektov (líniových, s priestorovou skladbou...)

MERANIE POSUNOV A DEFORMÁCIÍ

 • posuny stavieb (mosty, budovy, ...)
 • zamerania lanových dráh

POZEMKOVÉ ÚPRAVY

KOMPLEXNÉ POZEMKOVÉ ÚPRAVY:

 • pozemkové úpravy pre účely revitalizácie obce

JEDNODUCHÉ POZEMKOVÉ ÚPRAVY

 • pozemkové úpravy pre účely IBV, priemyslených parkov
 • usporiadanie spoluvlastníckych vzťahov

Referencie

Polohopisné a výškopisné zamerania:

 • cesta R1 Trnava Nitra, cesta I/64 Prievidza – Nováky, cesta II/583 Párnica - Varín
 • I/11 Čadca ‐ most 208
 • VN prepoj VNV 307 a 208 cez Šturec

Kompletné geodetické práce na stavbách:

 • I/59 Dolný Kubín – hranica okresu, pruh pre pomalé vozidlá
 • Lanové Dráhy – SKI KUBÍNSKA HOĽA, RACIBOR
 • OC STOP SHOP, OC LARA, LIDL Dolný Kubín
 • OC SHOPPING VILLAGE Liptovský Mikuláš
 • Oravská Priehrada – rekonštrukcia koruny a rímsy

Geometrické plány:

 • GP – odkanalizovanie Hornej Oravy (vecné bremená, vlastnícke práva)
 • GP na uplatnenie reštitučných nárokov (SPF)
 • množstvo GP pre súkromné osoby

Pozemkové úpravy a ROEPY:

 • projekt pozemkových úprav v obci Krušetnica
 • projekt pozemkových úprav v obci Medzibrodie
 • jednoduché pozemkové úpravy MOKRAĎ, HUTY, BEŇADOVO...
 • register obnovenej evidencie pôdy v k.ú. Veľký Bysterec, Dolný Kubín, Pucov...

Kontaktujte nás

Fakturačné údaje

Fakturačná adresa:

DIBDIAKGEO s.r.o.

Beňovolehotská 2131/50

026 01 Dolný Kubín

ICO: 36433756

ICDPH: SK 2022048061

Mail:

dibdiakgeo@gmail.com

Kde nás nájdete

Kontakt